Skip to content

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

LOGOPEDA SZKOLNY

Zadania logopedy szkolnego:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych
  w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów
  i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Drogi rodzicu!

Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania
z zajęć logopedycznych. Pamiętaj także, że skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą i tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce, czyli gdy ćwiczenia odbywają się nie tylko w szkole, ale i w domu – terapia przynosi rezultaty. Dlatego:

 • bądź w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje
  o stanie mowy swojego dziecka,
 • dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne,
 • pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego
  w zeszycie, teczkach, kserokopiach,
 • chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, za włożony wysiłek, zmobilizuje to go do działania.

 

PEDAGOG SZKOLNY

 DO PEDAGOGA SZKOLNEGO MOŻE PRZYJŚĆ KAŻDY, KTO MA JAKIŚ KŁOPOT,

A NIE POTRAFI SOBIE Z NIM SAMODZIELNIE PORADZIĆ.

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, lecz nie wiesz, w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, a mianowicie:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym?
Całkowitej dyskrecji i życzliwej uwagi, niezależnie od tego z jaką sprawą zwrócisz się do pedagoga. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y.

 

W RAMACH SWOJEJ PRACY PEDAGOG SZKOLNY WSPÓŁPRACUJE
Z TAKIMI PLACÓWKAMI WSPIERAJĄCYMI PROCES DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY SZKOŁY, JAK:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Komendą Powiatową Policji,
 • Sądem Rodzinnym.

 

PEDAGOG SPECJALNY

 Do zadań pedagoga specjalnego należy udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej dla: rodziców, uczniów, nauczycieli.

 Jego wsparcie dotyczy:

 • rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności
  w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 • udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy
  z uczniem,
 • dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
 • doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
 • rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego
  i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności (według ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)
 • prowadzeniu badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • współpraca z zespołem mającym opracować IPET, ale też nadzorowanie jego realizacji.

W RAMACH SWOJEJ PRACY PEDAGOG SPECJALNY WSPÓŁPRACUJE
Z NASTĘPUJĄCYMI PODMIOTAMI:

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
 • dyrektorem,
 • pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną,
 • asystentem edukacji romskiej,
 • pomocą nauczyciela,
 • pracownikiem socjalnym,
 • asystentem rodziny,
 • kuratorem sądowym.

PSYCHOLOG SZKOLNY

 Praca psychologa polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy i wsparcia wszystkim osobom, tworzącym szkolną społeczność, czyli zarówno uczniom, rodzicom uczniów oraz nauczycielom.

 

Drodzy uczniowie, jeśli:

 • macie problem i nie wiecie jak go rozwiązać, z kim porozmawiać
 • stoicie przed trudnym wyborem, coś Was nurtuje, pojawiają się różne pytania i wątpliwości,
 • macie złe samopoczucie, czujecie się słabi, wyczerpani, osłabienie lub coś Was dręczy, niepokoi, smuci
 • macie problemy w rodzinie, trudną sytuację w domu rodzinnym, np. rozwód, wyjazd rodziców za granicę, uzależnienia, choroby
 • macie problemy, konflikty w relacjach z innymi uczniami, rówieśnikami
 • ktoś Wam dokucza, wyzywa, wyśmiewa, grozi,
 • macie trudności w nauce, w koncentracji
 • pojawiają się miłość, zazdrość i inne skomplikowane uczucia, z którymi sobie trudno samemu poradzić
 • ktoś z Waszego otoczenia ma problem i czujecie, że potrzebuje pomocy,
 • lub po prostu chcielibyście z kimś porozmawiać, opowiedzieć o czymś, zwierzyć się , naradzić, poradzić lub pochwalić się.

To zapukajcie do gabinetu psychologa!
Te drzwi są zawsze dla Was otwarte.
Bo razem jest raźniej, weselej, razem można sobie ze wszystkim poradzić.

Drodzy rodzice! Psycholog szkolny jest również do Waszej dyspozycji. Przychodzący do szkoły jesteście otoczeni szczególną opieką, byście mogli w bezpiecznych warunkach zmierzyć się z własnymi problemami i uczuciami, opowiedzieć o swoich kłopotach z dzieckiem, sytuacją osobistą i rodzinną.

Rodzicom psycholog szkolny pomoże, gdy:

 • trzeba zdiagnozować, przedyskutować problemy i trudności dziecka, stworzyć wspólny plan działania, aby pomóc mu w problemach w szkole lub poza nią,
 • dziecko ma trudności w relacjach z innymi dziećmi, trudności adaptacyjne i emocjonalne lub problemy z nauką,
 • pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
 • pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
 • trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go itp.
 • pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne: napięta atmosfera domowa, konflikty małżeńskie, rozwód, wyjazd któregoś z rodziców za granicę, przemoc domowa, uzależnienia itp.

Poradnik dla rodziców
Jak wspierać dziecko w powrocie do szkoły?

Zachowania, które mogą pojawić się w związku z powrotem dziecka do nauki stacjonarnej

 • niechęć wyjścia dziecka z domu do szkoły
 • brak motywacji do nauki
 • pogorszenie koncentracji uwagi
 • zaburzenia nastroju, lęk, stres, płaczliwość
 • unikanie rówieśników
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia apetytu
 • zamykanie się w sobie
 • niechęć do kontaktów
 • chroniczne zmęczenie
 • objawy somatyczne (nieuzasadniony medycznie np. ból brzucha, głowy itp.)
 • zniechęcenie do aktywności

 

Niechęć wyjścia dziecka z domu do szkoły. Wynika to z jego obaw, bo nie wie co je czeka.

 RODZICU!

– wykaż się dużą cierpliwością 

– wykaż się empatią w stosunku do obaw dziecka

– staraj się zniwelować te obawy, np. przypomnij z nim najlepsze chwile, które przeżyło w szkole

 

Pogorszenie się ocen u dziecka tam, gdzie do tej pory nie miało z nauką problemów.

RODZICU!

– daj dziecku wsparcie i motywację do działania

– bądź w stałym kontakcie z nauczycielami w celu monitorowania sytuacji

 

Brak motywacji do nauki, pogorszenie koncentracji uwagi.

Jeśli dziecku przychodzi z trudem wykonywanie prostych dla niego zadań i ćwiczeń, a do tej pory robiło je sprawnie bez żadnych problemów, może to być oznaką osłabienia koncentracji i uwagi.

RODZICU!

–  postaraj się zminimalizować ilość bodźców wokół dziecka

–  przed nauką dobrze wywietrz pokój,  zadbaj, aby temperatura powietrza w pomieszczeniu  wynosiła 20-22° C.

Zaburzenia nastroju – rozdrażnienie lub złość bez konkretnego powodu może być skutkiem stresu czy lęku związanego z powrotem do szkoły.

RODZICU!

–  postaraj się zapewnić dziecku dużo wsparcia

–  daj mu poczucie bezpieczeństwa, rozmawiaj z dzieckiem

 

Zamykanie się w sobie.

Utrata poczucia własnej wartości, zaniżona samoocena, poczucie bycia bezwartościowym, niepotrzebnym może być powodem depresji spowodowanym długim czasem izolacji.
Fizyczna depresja może objawiać się złym samopoczuciem: bólem głowy, bólem mięśni i stawów czy brakiem apetytu.

RODZICU!

– rozmawiaj z dzieckiem, aby wzbudzić w nim  świadomość że nie jest samo

– zwróć się o pomoc do specjalisty (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, psycholog, pedagog)

 

Problemy ze snem.

RODZICU!

– postaraj się, aby dziecko szło spać zawsze o tej samej porze 

– dobrze wywietrz pokój

– nie pozwól oglądać telewizję na dwie godziny przed snem

–  stwórz  wyciszającą i relaksującą atmosferę przed snem

 

Unikanie rówieśników – dziecko jest wycofane.

RODZICU!

 • postaraj się na nowo przybliżyć kolegów naszego dziecka
 • możesz zorganizować jakieś aktywności, która będą dla nich atrakcyjne
 • spróbuj wspólnie zorganizować czas dla swojego dziecka i jego kolegów

 

Rodzicu! Pamiętaj, że może Ci pomóc:

 • wychowawca
 • dyrektor szkoły
 • pedagog szkolny, psycholog szkolny

JAK POPRAWIĆ KONTAKT
Z DZIECKIEM…

 

      Bywa, że mimo wielu wysiłków włożonych w wychowanie dziecka nasz kontakt z nim w okresie dorastania nie jest najlepszy. Czy można coś naprawić? Na pewno można nad tym pracować, ale nie jest to łatwe. Utracone zaufanie, brak wiary, złość to sprawy, które – gdy narastały latami – mogą być trudne do zmiany, ale są możliwe i należy próbować.

 

Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany, to powiedz o tym dziecku.

Porozmawiaj z nim o tym, co i jak chcesz zmienić. Wyjaśnij mu dlaczego
i poproś o współpracę. Dziecko musi widzieć, że zależy ci na poprawieniu kontaktu.

Jeśli dotychczasowe próby porozumienia się z dzieckiem nie powiodły się, należy podjąć nowe działania. Nie warto rezygnować z bliskości. Oboje tego potrzebujecie.

 

Jeżeli jakieś zachowanie twojego dziecka jest dla ciebie nie do przyjęcia, spróbuj to zmienić. Powiedz mu:

 • jakie konkretnie zachowanie ci chodzi,
 • jakie uczucia przeżywasz, gdy ono zachowuje się w ten nieakceptowany przez ciebie sposób,
 • dlaczego to zachowanie jest twoim zdaniem niewłaściwe,
 • jakie konsekwencje dla ciebie lub innych ma to jego zachowanie,
 • jakiej zmiany oczekujesz.

 

Jeśli chcesz przeprowadzić z dzieckiem poważną rozmowę po to, by wprowadzić zmiany w waszej rodzinie, to:

 • znajdź na nią jakiś spokojny moment,
 • zajmuj się tylko tą konkretną sprawą,
 • mów o tym, co w związku z konkretnym zdarzeniem czujesz,
 • słuchaj uważnie, co dziecko ma ci do powiedzenia,
 • zadbaj o to, by każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia i wyrazić własną opinię,
 • zakładaj możliwość zmiany swojego zdania,
 • bądź gotowy do kompromisów,
 • koncentruj się na rozwiązaniu problemu, a nie na tym kto wygra.

Gdzie szukać pomocy?

800 080 222
CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI

800 800 605
CAŁODOBOWA BEZPŁATNA INFOLINIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY RODZICÓW I PEDAGOGÓW „POMAGAMY”

116 111
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

800 12 12 12
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 800 70 2222
CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

800 108 108
BEZPŁATNA LINIA WSPARCIA DLA OSÓB PO STRACIE BLISKICH

116 123
TELEFON DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

800 12 00 02
OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

800 120 226
POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

800 12 01 48
„ZATRZYMAJ PRZEMOC” (NUMER BEZPŁATNY)

800 120 226
OGÓLNOPOLSKI POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

800 199 990
OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA

801 140 068
INFOLINIA DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL I ZAŻYWAJĄCYCH NARKOTYKI

800 100 100
TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

 

 

 

 

 

 

Powrót do góry