Skip to content

JADŁOSPIS

 

  Deklaracja korzystania z posiłków w szkole

  Rezygnacja z posiłków w szkole

 

UWAGA RODZICE !        

Informujemy, że od 4 września 2023 roku nie zmienia się cena obiadów szkolnych.

JEDEN POSIŁEK DLA UCZNIA KOSZTUJE 5 ZŁ.

Nie ulega zmianie funkcjonujący do tej pory system rozliczania za obiady szkolne.

Nie zmienia się też termin dokonywania wpłaty.

Opłatę należy dokonać do 15 dnia każdego miesiąca.  Opłata wniesiona po tym terminie, spowoduje naliczenie dodatkowych odsetek ustawowych.


Należność proszę przekazywać na konto:
25 1090 2154 0000 0001 4393 5100

Ważny jest tytuł przelewu. Na przelewie należy wpisać:
Opłata za posiłki w miesiącu  …………… oraz podać imię i nazwisko dziecka.
Właścicielem rachunku jest SP2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu pani intendentki: 691-165-122

W przypadku braku opłat  za posiłki,  uczeń zostaje skreślony z listy osób korzystających ze stołówki szkolnej.

W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej osobiście lub telefonicznie u intendentki lub w sekretariacie szkolnym .
Nieobecności, które nie zostaną zgłoszone, nie będą odliczane.

Rezygnację z obiadów należy zgłosić u intendentki najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są w godzinach:
11.30 – 11.50 – KLASY I-IV
12.35 – 12.50 – KLASY V-VIII (przerwa po piątej lekcji).
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
4. Przed okienkiem, w którym wydawane są obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
5. Pierwszeństwo w otrzymaniu obiadu mają uczniowie z klas 1-4.
6. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
– poruszać się spokojnie, nie biegać,
– zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
– zachowywać się cicho, nie krzyczeć, nie rozmawiać głośno,
– zostawić po sobie porządek, odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło,
7. Uczniowie korzystający ze stołówki obowiązani są do przestrzegania poleceń wydawanych przez nauczycieli dyżurujących.
8. Na tablicy ogłoszeń, przed stołówką, wywieszony jest aktualny jadłospis.
9. W przypadku rezygnacji z dożywiania należy ten fakt zgłosić u  intendenta szkoły.

 

 

 

Do każdego posiłku podawany jest kompot, woda, pieczywo.

Powrót do góry