Skip to content

Już od poniedziałku 31 maja wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy. Wczoraj, 28 maja Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkół.
Od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą kształcić się na terenie szkoły
na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii. 

Stopniowo małymi krokami przez cały maj wracaliśmy do normalności.
Już 4 maja do szkoły mogły uczęszczać dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach starsi uczniowie. 

Od 17 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przeszli na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 

Od poniedziałku 31 maja szkoły i placówki oświatowe, będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym. 

Jednocześnie rozporządzenie przewiduje wydłużenie terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostanie ograniczone, będą mogły realizować zajęcia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub w inny sposób ustalony przez dyrektora tej jednostki.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie skierowane do publikacji w dzienniku ustaw).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Materiały

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (art_30b) skierowane do publikacji w dzienniku ustaw.

 

Powrót do góry