Skip to content

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniach 16, 17, 18 lutego (wtorek, środa, czwartek) przeprowadzony zostanie próbny egzamin ósmoklasisty. Będzie on się odbywał w nieco innych warunkach niż do tej pory, przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Każdego dnia egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i potrwa :

Wtorek – język polski: 120 minut

Środa – matematyka: 100 minut

Czwartek – język angielski: 90 minut

 

W tych dniach uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły wejściem głównym (obowiązek dezynfekcji rąk) w maseczkach/przyłbicach z dozwolonymi tylko przyborami piśmienniczymi (pióro/długopis z czarnym tuszem niezmywalnym, linijka na matematykę).

Następnie udają się do wyznaczonych sal na parterze i I piętrze, w których będą pisać egzamin we wspomniane dni. Przydział sal dla uczniów został przekazany poprzez dziennik elektroniczny. Listy uczniów umieszczone także na drzwiach poszczególnych klasopracowni. Do sal niedozwolone jest wnoszenie telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych (kalkulator, smartwatch).

PODSTAWOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE EGZAMINU PRÓBNEGO

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub inną chorobę.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  7. Szkoła nie zapewnia uczniom dowozów i odwozów oraz posiłków.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ

  1. Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 2 metry) oraz mają zakryte usta i nos. Pojedynczo wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają się do wyznaczonych sal znajdujących się na parterze i I piętrze. Nauczyciele dyżurujący pilnują zachowania dystansu uczniów.
  2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.

OSOBY, KTÓRE MAJĄ ALERGIĘ I MOGĄ KASZLEĆ Z TEGO POWODU RÓWNIEŻ PROSIMY O INFORMACJĘ DO WYCHOWAWCY KLASY (zaświadczenie lekarskie).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU

  1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

– zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

– niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

– konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

      2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa należy:

– unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, zachowanie w każdej sytuacji 2 metrów odstępu,

– poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdających skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Powrót do góry