Skip to content

ZDOBYLIŚMY TYTUŁ „BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI”

Z dumą informujemy, że nasza biblioteka otrzymała tytuł „BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOWI”. Wzięliśmy udział w XXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego, którego celem było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce czytelnictwa. W ramach konkursu wykonaliśmy 9 zadań, w tym jedno dotyczyło ukończenia kursu z wykorzystaniem metody e – learning.

Zbiorcza informacja o wykonaniu zadań konkursowych

Nasza szkoła w okresie od 1. 09.2018r. do 12.03.2019r. wykonywała zadania przewidziane regulaminem konkursu Biblioteka przyjazna uczniowi w sposób następujący:

Zadanie 1.
Przeprowadzenie przez Bibliotekarzy szkolnych sondażu wśród wybranych grup wiekowych wskazujących na liczbę przeczytanych pozycji pozalekturowych wśród uczniów pn. „Czy czytanie jest trendy?”

Wykonanie:.
Liczba uczniów w szkole: 382
Liczba klas: 20
Liczba uczestników: 279
Liczba i forma sondaży 279
Wnioski, ocena zadania, wyniki, uwagi:

Z ankiety wynika, że w klasach I – III rodzice w większości czytają dzieciom książki, wybierają z nimi lekturę, natomiast dzieciom sprawia to przyjemność. W klasach IV – VII szkoły podstawowej ponad połowa czyta książki z obowiązku, 29% wybiera lektury przypadkowo lub kieruje się grubością pozycji (25%). Uczniowie w czytanych przez siebie książkach szukają przede wszystkim mocnych wrażeń oraz humoru i dowcipu, a także ciekawych postaci. 48% badanych twierdzi, że lektury szkolne są potrzebne, pozostali – nie mają zdania lub uważają, że są niepotrzebne. 73% potwierdziło, że w ich rodzinie kupowane są książki. 62% uczniów korzysta ze zbiorów biblioteki, najczęściej to robią kilka razy do roku (35%) lub raz w miesiącu (32%). Na pytanie, co może ci zastąpić książkę, młodzież wymieniała głównie Internet, komputer i telewizor. Natomiast informacje o współczesnym świecie czerpią przede wszystkim z Internetu i telewizji.
Wnioski:

 • przeprowadzać z uczniami lekcje lub rozmowy, również na godzinach wychowawczych, na temat wartości czytania w życiu kulturalnego człowieka;
 • przybliżyć uczniom księgozbiór biblioteki szkolnej (lekcje biblioteczne);
 • promować działania biblioteki szkolnej na stronie internetowej szkoły;
 • prezentować nowości czytelnicze w przeznaczonym do tego celu miejscu i przy okazji spotkań z dziećmi oraz na stronie internetowej szkoły;
 • zachęcać dzieci i rodziców do angażowania się w akcje biblioteczne.

Wyniki z ankiet dotyczące polecanych przez uczniów książek były wskazówką do wyboru zakupionych przez bibliotekę książek.

Zadanie 2.
Przeprowadzenie pogadanek w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia.

Wykonanie:
Liczba przeprowadzonych pogadanek: 7
Liczba uczestników: 114
Ocena wartości pogadanek,
wnioski:
Przeprowadzone pogadanki w wybranych klasach uświadomiły uczniom wartość czytania, rozbudziły zainteresowania czytelnicze uczniów. Oprócz tego zachęciły uczniów do korzystania z zasobów bibliotek – zauważono wzrost wypożyczeń w bibliotece szkolnej (w I półroczu wypożyczono razem 945 książek, średnia wypożyczeń na czytelnika wynosi 2,5 książek). Zajęcia te dały uczniom możliwość wypowiedzenia się na temat preferencji czytelniczych, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat przeczytanych lektur. Zastosowane metody (głównie problemowe – pogadanka, dyskusja) sprawiły, że uczniowie mogli zabrać głos w sprawie wartości książki. Atmosfera życzliwości, zaangażowanie uczniów spowodowały, że zajęcia były oceniane przez nich jako ciekawe i inspirujące.

Zadanie 3.
Samokształcenie ucznia – umiejętność korzystania z katalogów kartkowych i elektronicznych, księgozbioru podręcznego oraz ofert innych bibliotek. Zorganizowanie w wybranych klasach cyklicznych zajęć korzystania ze zbiorów. Ocena na podstawie pisemnej informacji wynikającej z obserwacji Bibliotekarza wybranej grupy uczniów.

Wykonanie:
Liczba przeprowadzonych zajęć: 6
Liczba uczestników: 52
Wnioski, ocena zadania,
uwagi:
Zajęcia zostały przeprowadzone w kl. VII szkoły podstawowej. Ich zadaniem było utrwalenie postawy samokształcenia i samowychowania. Uczniowie zapoznali się z katalogami bibliotecznymi i sposobem korzystania z nich, doskonalili „czytanie” karty katalogowej. Mieli również możliwość korzystania z katalogów online Publicznej Biblioteki w Głubczycach.
Uczniowie chętnie pracowali w grupach – wzięli udział w zabawach „Przypominamy sobie alfabet” oraz „Szukanie na zawołanie”. Wyzwoliły one w nich ducha rywalizacji, kreatywność i zaangażowanie. Lekcje te przede wszystkim uczyły samokształcenia, pozwoliły utrwalić nawyki związane z biblioteką oraz nauczyły korzystania z katalogów.

Zadanie 4.
Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”.

Wykonanie:
Liczba prac: 33
Liczba uczestników: 33
Wnioski, ocena zadania, wyniki,
uwagi:
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach ogłosiła konkurs dla uczniów klas I – III na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”. Podpisane prace należało dostarczyć do biblioteki szkolnej do 18.02.2019r.
W konkursie wzięło udział 33 uczniów klas I – III.
Prace uczniowskie (wszystkie plastyczne) zostały ocenione prze jury w składzie:
p. Ewa Błażków, p. Marzena Różnicka – Świercz oraz p. Beata Konopnicka – Sarota.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Maja Niedojad – kl. 1 B oraz Paulina Mikler – kl. 1 B
II miejsce – Aleksandra Krawiec – kl. 3 A
III miejsce – Anna Kubów – kl. 3 A
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Dostarczono jednak tylko prace plastyczne. Forma ta bardziej odpowiadała uczniom. Dzieci najczęściej rysowały kredkami. Zdarzały się jednak prace wykonane techniką kolażu.

Zadanie 5.
Przeprowadzenie szkolnego konkursu/ olimpiady/ rozgrywek międzyklasowych ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.

Wykonanie:.
Liczba konkursów/olimpiad/rozgrywek: 1
Liczba uczestników: 29
Wnioski, ocena zadania,
uwagi
27 lutego 2019 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach odbył się konkurs „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”, adresowany do uczniów klas VI i VII. Celem konkursu było propagowanie czytelnictwa. Wzięło w nim udział sześć drużyn cztero- lub pięcioosobowych reprezentujących poszczególne klasy.
Uczestnicy musieli wykazać się znajomością takich lektur jak: „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Bracia Lwie Serce”, „Charlie i fabryka czekolady”, „Chłopcy z Placu broni”, „Dynastia Miziołków”, „Historia żółtej ciżemki”, „Przygody Tomka Sawyera”, „Szatan z siódmej klasy”, „Tajemniczy ogród” oraz „W pustyni i w puszczy”.
Każda grupa otrzymała od nauczyciela 10 zadań zapisanych na oddzielnej karteczce. Wszystkie kartki z pytaniami i odpowiedziami uczestnicy naklejali na kartki brystolu. W ten sposób powstały plansze, które oceniło jury. Na górze planszy uczniowie zamieścili hasło zachęcające rówieśników do czytania. W sumie grupy mogły zebrać maksymalnie 54 punkty.
Po sprawdzeniu prac konkursowych przez komisję wyłonieni zostali zwycięzcy.
Kolejność zdobytych miejsc i punktów przedstawia się następująco:
1. miejsce – 6a i 7b – 42,5p.
2. miejsce – 7c – 41,5p.
3. miejsce – 6b – 41p.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczniowie musieli wykazać się znajomością nie tylko lektur z kanonu. Zaangażowanie uczestników było duże. Należy w przyszłości kontynuować podobne działania, gdyż sprzyjają one propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów.

Zadanie 6.
Działalność kulturalna i promocja biblioteki w środowisku szkolnym i gminnym.

Wykonanie:
Sprawozdanie, wnioski, uwagi:
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 2 w Głubczycach w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadziła następujące działania promujące ją w środowisku szkolnym i gminnym.

 • Przeprowadzenie lekcji bibliotecznych „Pasowanie na czytelnika” dla klas 1a, 1b, 2a, 2b;
 • Lekcje biblioteczne nt. Dlaczego warto czytać książki? – pozytywny wpływ czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia dla kl. IV – VII;
 • Lekcje biblioteczne nt. Korzystamy z katalogów bibliotecznych – kl. 7;
 • Konkurs „Moja pani z biblioteki” – dla kl. I – III ;
 • Konkurs „Szkolny Mistrz Czytelnictwa” dla klas VI – VII szkoły podstawowej;
 • Zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 15 000zł;
 • Ekspozycja nowości czytelniczych;
 • Promowanie działań biblioteki szkolnej na stronie internetowej szkoły;
 • Informowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o statystyce wypożyczeń w bibliotece;
 • Gazetki ścienne na korytarzu i w bibliotece;
 • Udział w akcji „Szkolne Przygody Słodziaków”;
 • Współpraca z nauczycielami: przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących wypożyczeń, konkursów organizowanych na terenie biblioteki, wyników ankiet „Czy czytanie jest trendy?”, zorganizowanie szkoleniowej rady pedagogicznej dot. poznanych zagadnień na kursie „Biblioteka przyjazna uczniowi”;
 • Współpraca z Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Głubczycach;
 • Zorganizowanie 13 grudnia 2018 spotkania z p. Aleksandrą Ziółkowską – pracownikiem Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Głubczycach, która przeprowadziła na terenie naszej szkoły pedagogizację rodziców nt. „Wpływ czytania na rozwój dziecka”. Ww. działania służą promocji biblioteki i czytelnictwa. Należy je kontynuować.

Zadanie 7
Przygotowanie przez Bibliotekarza szkolnego opinii na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z
uczniem mającym trudności w nauce.

Wykonanie:
Opinie, wnioski, uwagi.
Praca z uczniem zdolnym:

 • Poznanie zainteresowań i potrzeb uczniów (rozmowy, ankiety);
 • Stworzenie swobodnego dostępu do księgozbioru;
 • Umożliwienie wypożyczenia większej ilości książek (np. na czas przygotowania do konkursu, olimpiady);
 • Uwzględnienie propozycji czytelniczych uczniów przy zakupie nowych książek (zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami);
 • Zakupienie książek znajdujących się na wykazie literatury przedmiotu i podmiotu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych;
 • Pomoc w wyborze literatury do konkursów i olimpiad;
 • Skierowanie do ww. grupy uczniów ciekawej i urozmaiconej oferty konkursowej uwzględniającej ich zainteresowania. Praca z uczniem mającym trudności w nauce:
 • Poznanie zainteresowań i potrzeb uczniów (rozmowy, ankiety);
 • Skierowanie oferty czytelniczej do ww. grupy uczniów (przede wszystkim wydawnictwa popularnonaukowe, z różnych dziedzin, książki z dużą czcionką, prostym tekstem, kolorową szatą graficzną);
 • Zakup książek do biblioterapii (wykorzystanie ich na zajęciach w bibliotece, a także na zajęciach specjalistycznych);
 • Zakup materiałów pomocnych w pracy z dzieckiem posiadającym trudności w nauce, np.: „Matematyka. Terapia pedagogiczna”, „Czytam i piszę. Interaktywna nauka języka polskiego”, „Dysleksja” – multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę oraz terapię pedagogiczną trudności w czytaniu i pisaniu”, „Eduterapeutica. Dyskalkulia”;
 • Zakup książek dla uczniów posiadających trudności w czytaniu – seria „Czytam sobie”;

Wnioski:
a. Wymienione wyżej działania sprzyjają pozyskiwaniu przez bibliotekę nowych czytelników i dają
poczucie satysfakcji.
b. Dostosować ofertę konkursową do potrzeb uczniów z trudnościami w nauce, np. konkurs
głośnego czytania;
c. Stworzyć Koło Miłośników Biblioteki, którego głównym celem będzie rozwijanie zainteresowań
czytelniczych oraz poznawczych uczniów.

Zadanie 8
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego dla uczniów z podziałem na wiek, gdzie wygranego wyłaniają uczniowie głosowaniem poprzez podniesienie ręki. Tematyka może dotyczyć wierszy poświęconych Patronowi Szkoły lub wierszy ulubionego poety.

Wykonanie:
Liczba konkursów: 1
Liczba uczestników: 13
Liczba zdjęć/wiersza: 3

Wnioski, ocena zadania, wyniki uwagi
Dnia 8 marca 2019r. odbył się w bibliotece szkolnej konkurs „Wiersze ulubionej poetki”. Wzięło w nim udział 13 uczniów, którzy recytowali jeden dowolny wiersz ulubionej poetki w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I – III oraz kl. IV – V szkoły podstawowej.
Celem konkursu był przede wszystkim rozwój zdolności recytatorskich uczniów oraz prezentacja ich umiejętności artystycznych.
Jury w składzie: Aleksandra Węgrzyniak, Marzena Różnicka – Świercz, Beata Konopnicka – Sarota oceniało recytatorów we wspomnianych kategoriach wiekowych i przyznało następujące miejsca:
KLASY I – III
1. MIEJSCE – WIKTORIA GAZDA – II B – „Idzie niebo ciemną nocą” E. Szelburg – Zarębina;
2. MIEJSCE – MILENA GRAMATYKA – III A – „Spacer z psem” W. Chotomska;
MARLENA HUTYRA – III B – „Czekam na mamę” J. Papuzińska;
3. MIEJSCE – NATALIA ŻEBROWSKA – I A – „Jesienią” M. Konopnicka.
KLASY IV – V
1. MIEJSCE – ALEKSANDER JUREK – IV C – „Kurczę blade” W. Chotomska;
2. MIEJSCE – KACPER ORŁOWSKI – IV C – „Miasteczko” M. Strzałkowska;
3. MIEJSCE – MAŁGORZATA JASIURA – V C – „Barwy” M. Pawlikowska – Jasnorzewska.
Nagrodę publiczności otrzymała MARLENA HUTYRA – kl. III B

Wnioski:
Należy ciągle motywować uczniów do udziału w tego typu konkursach. Rozwijać ich zainteresowania i pasje, uczyć rywalizacji w przyjaznej atmosferze, rozbudzać wrażliwość na piękno poezji, a także upowszechniać kulturę żywego słowa wśród dzieci i młodzieży. Warto zauważyć, że każdy, nawet najmniejszy sukces naszych podopiecznych jest powodem do satysfakcji i zadowolenia.

Przesłano do jury następujące materiały dokumentujące wykonanie zadań konkursowych:

 • Analiza ankiety „Czy czytanie jest trendy?”
 • „Dlaczego warto czytać” – sprawozdanie z przeprowadzonych pogadanek dot. czytelnictwa;
 • Korzystanie z katalogów bibliotecznych – sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć bibliotecznych;
 • Sprawozdanie ze szkolnego konkursu „Moja pani z biblioteki” oraz zdjęcie gazetki zawierającej prace konkursowe;
 • Regulamin konkursu „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”;
 • Sprawozdanie z rozgrywek międzyklasowych „Szkolny Mistrz Czytelnictwa” oraz zdjęcia z przebiegu konkursu;
 • Promocja biblioteki w środowisku szkolnym i gminnym – sprawozdanie;
 • Opinia bibliotekarza na temat pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce;
 • Regulamin konkursu recytatorskiego „Wiersze ulubionej poetki”;
 • Sprawozdanie z konkursu recytatorskiego „Wiersze ulubionej poetki” oraz zdjęcia z przebiegu konkursu.

Wnioski, uwagi, oceny konkursu, jego programu i organizacji:
Konkurs był atrakcyjną formą zachęcenia uczniów do uczestniczenia w życiu biblioteki, zaktywizował ich. Pozwolił rozwinąć zainteresowania dzieci i młodzieży. Stworzył im możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami i zdolnościami w środowisku szkolnym i lokalnym. Poszerzył ofertę działań podejmowanych przez bibliotekę. Dzięki niemu uczniowie chętniej przychodzą do biblioteki, postrzegają ją jako miejsce bezpieczne. Wzrosła atrakcyjność pracy biblioteki.

Powrót do góry