Skip to content

1. Założenia ogólne konkursu
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI – VII szkoły podstawowej, którzy posiadają wysokie kompetencje czytelnicze, umiejętność wnikliwej interpretacji utworów, a także umiejętność samodzielnego wnioskowania i poprawnego wypowiadania się w różnych formach.

2. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:
Zadania konkursowe sprawdzają wybrane zagadnienia z zakresu czytanych książek, wiedzy i umiejętności objętych zapisami aktualnie obowiązującej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego (PP) z języka polskiego, standardów wymagań oraz treści poszerzające ww. zagadnienia.

3. Cele konkursu:

 • utrwalenie wiadomości o lekturach;
 • określenie stopnia znajomości tych lektur;
 • motywowanie uczniów do czytania książek i zdobywania wiedzy;
 • kształtowanie umiejętności odbioru dzieł literackich;
 • doskonalenie umiejętności przekazywania nabytych wiadomości;
 • rozwijanie kompetencji osobistych, takich jak: kreatywność, radzenie sobie ze stresem towarzyszącym rywalizacji i wypowiadaniu się na forum, współpraca z innymi członkami zespołu;
 • emocjonalne zaangażowanie w wykonywane zadania; wykonanie pracy twórczej: przygotowanie planszy z rozwiązaniami zadań, wymyślenie hasła zachęcającego do czytania.

4. Lista lektur obowiązujących na konkursie:

 • „Ania z Zielonego Wzgórza”;
 • „Bracia Lwie Serce”;
 • „Charlie i fabryka czekolady”;
 •  „Chłopcy z Placu Broni”;
 •  „Dynastia Miziołków”;
 •  „Historia żółtej ciżemki”;
 • „Przygody Tomka Sawyera”;
 • „Szatan z siódmej klasy”;
 • „Tajemniczy ogród”;
 • „W pustyni i w puszczy”.

5. Zasady konkursu:

 • Klasy VI – VII szkoły podstawowej wybierają do konkursu cztero- lub pięcioosobowe grupy i zgłaszają je w bibliotece szkolnej lub u nauczyciela języka polskiego minimum tydzień przed konkursem.
 • Każda grupa otrzyma od nauczyciela 10 zadań. Każde z nich będzie zapisane na oddzielnej karteczce.
 • Wszystkie kartki z pytaniami i odpowiedziami uczestnicy naklejają na szarym papierze. W ten sposób powstanie plansza, którą oceni jury.
 • Na górze planszy uczniowie zamieszczają hasło zachęcające rówieśników do czytania.
 • Na wykonanie zadań uczniowie będą mieli 60 minut.
 • W sumie grupy mogą zebrać maksymalnie 54 punkty, w tym 50 za wykonanie zadań konkursowych. Punktacji (0 – 2p.) podlega również hasło zachęcające do czytania. Dodatkowe punkty w skali 0 – 2 można otrzymać za stronę graficzną i estetyczną plakatu.
 • O liczbie punktów decyduje jury konkursu.
 • Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów, zostaną nagrodzeni.

6. Termin konkursu: 27.02.2019 r.

Powrót do góry