skip to Main Content

JADŁOSPIS

 

W czerwcu opłata za obiady wynosi 48 zł. Opłatę należy dokonać do 15 czerwca. Stawka za posiłek wynosi 3 zł. Opłata wniesiona po tym terminie, spowoduje naliczenie dodatkowych odsetek ustawowych.


  Deklaracja korzystania z posiłków w szkole

  Rezygnacja z posiłków w szkole


UWAGA RODZICE ! 

         Od 2020 roku zostaje wprowadzony nowy system opłat za obiady szkolne. Nie ulega zmianie termin dokonania wpłaty. Zostaje zmieniona forma zapłaty. Należność proszę przekazać na konto numer:

                                                                                                 25 1090 2154 0000 0001 4393 5100

Ważny jest tytuł przelewu, należy wpisać:
Opłata za posiłki w miesiącu  …………… oraz podać imię i nazwisko dziecka.
Konto będzie aktywne dopiero od 2 stycznia 2020r.
Właścicielem rachunku jest SP2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu pani intendentki: 691 165 122.

 


W przypadku niepłacenia za posiłki uczeń zostaje skreślony z listy osób
korzystających ze stołówki.
W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej osobiście lub telefonicznie u intendentki lub w sekretariacie.
Nieobecności, które nie zostaną zgłoszone, nie będą odliczane.
Rezygnację z obiadów należy zgłosić u intendentki najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są w godzinach:
11.30 – 11.50 – KLASY I-IV
12.35 – 12.50 – KLASY V-VIII (przerwa po piątej lekcji).
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
4. Przed okienkiem, w którym wydawane są obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
5. Pierwszeństwo w otrzymaniu obiadu mają uczniowie z klas 1-4.
6. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
– poruszać się spokojnie, nie biegać,
– zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
– zachowywać się cicho, nie krzyczeć, nie rozmawiać głośno,
– zostawić po sobie porządek, odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło,
7. Uczniowie korzystający ze stołówki obowiązani są do przestrzegania poleceń wydawanych przez nauczycieli dyżurujących.
8. Na tablicy ogłoszeń, przed stołówką, wywieszony jest aktualny jadłospis.
9. W przypadku rezygnacji z dożywiania należy ten fakt zgłosić u  intendenta szkoły.

 

 

 

Do każdego posiłku podawany jest kompot, woda, pieczywo.

Powrót do góry