skip to Main Content

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przez uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
2. Obiady wydawane są w godzinach:
11.30 – 11.50 – KLASY I-IV
12.35 – 12.50 – KLASY V-VIII (przerwa po piątej lekcji).
3. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
4. Przed okienkiem, w którym wydawane są obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
5. Pierwszeństwo w otrzymaniu obiadu mają uczniowie z klas 1-4.
6. W stołówce szkolnej uczeń powinien:
– poruszać się spokojnie, nie biegać,
– zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
– zachowywać się cicho, nie krzyczeć, nie rozmawiać głośno,
– zostawić po sobie porządek, odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło,
7. Uczniowie korzystający ze stołówki obowiązani są do przestrzegania poleceń wydawanych przez nauczycieli dyżurujących.
8. Na tablicy ogłoszeń, przed stołówką, wywieszony jest aktualny jadłospis.
9. W przypadku rezygnacji z dożywiania należy ten fakt zgłosić u  intendenta szkoły.

 

UWAGA RODZICE ! 

Opłaty z tytułu kosztów żywienia dzieci należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca.
W przypadku niepłacenia za posiłki uczeń zostaje skreślony z listy osób
korzystających ze stołówki.
W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt przynajmniej jeden dzień wcześniej osobiście lub telefonicznie u intendentki lub w sekretariacie.
Koszt niewykorzystanych obiadów odliczony będzie w następnym miesiącu.

Nieobecności, które nie zostaną zgłoszone, nie będą odliczane.
Rezygnację z obiadów należy zgłosić u intendentki najpóźniej do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.  podawany

 

JADŁOSPIS

Do każdego posiłku podawany jest kompot, woda, pieczywo.

Powrót do góry